1

Ichi

2

Ni

3

San

4

Shi (of Yon)

5

Go

6

Roku

7

Shichi (of Nana)

8

Hachi

9

Kyu

10

Ju