Getal

Japanse
schrijwijze

Japanse (On)
uitspraak
Klinkt als

0

rei

rei

1

ichi

eachi

2

ni

nie

3

san

sahn

4

shi

chi

5

go

go

6

roku

roh-ku

7

shichi

she-tchee

8

hachi

ha-tchee

9

kyū

kju

10

dju